djilatvija.lv privātuma noteikumi


Lietotāju datu drošība 

SIA "IGJJ" ir interneta veikala djilatvija.lv īpašnieks. SIA "IGJJ" ir veikusi visus nepieciešamos pasākumus, lai nodrošinātu personas datu drošību un nepieļautu to nepamatotu nokļūšanu trešo personu rīcībā.

 1.  djilatvija.lv apmeklēšanas un izmantošanas laikā SIA "IGJJ" var saņemt informāciju, kas satur personas datus:
  1.1 iegūstot personas datus tiešā veidā (vārds un uzvārds, tālruņa numurs un e-pasta adrese);
  1.2 netieši, iegūstot informāciju (piemēram: izmantojot sīkdatnes un citus tehniskus līdzekļus, lai pārraudzītu djilatvija.lv izmantošanu).
 2. Pircēju personas datus SIA "IGJJ" apstrādā, ievērojot Fizisko personu datu aizsardzības likuma noteiktās prasības un citus Latvijas Republikas tiesību aktus, kas reglamentē personas datu apstrādi un aizsardzību. Apstrādājot un glabājot Pircēju personas datus, SIA "IGJJ" izmanto organizatoriskus un tehniskus līdzekļus, kas nodrošina personas datu aizsardzību no nejaušas vai nelikumīgas atklāšanas, maiņas, kā arī no jebkādas citas nelikumīgas apstrādes.
 3. Iegādājoties Interneta veikalā djilatvija.lv piedāvātās preces un pakalpojumus, Pircējs piekrīt un atļauj SIA "IGJJ" reģistrēt, ievadīt, glabāt, sistematizēt, izmantot un jebkādā citā veidā apstrādāt.
 4. Pircēja personas datus, ka arī datus, kurus Pircējs turpmāk sniegs Pārdevējam, tādā apjomā, kādā tas ir nepieciešams, un šādiem mērķiem:
  4.1 datu apstrāde, izriet no djilatvija.lv Pircēju pasūtījumiem, līgumsaistībām, vai datu apstrāde nepieciešama, lai noslēgtu attiecīgu līgumu (darījumu);
  4.2 dati ir nepieciešami Pircēju identificēšanai un uzskaitei;
  4.3 dati ir nepieciešami komerciālo paziņojumu (epasta un/ vai SMS) sūtīšanai;
  4.4 dati ir nepieciešami citu saistību izpildes nodrošināšanai, kas izriet no līgumsaistībām, vai no attiecīgi noslēgtajiem līgumiem (darījumiem).
  4.5 dati ir nepieciešami lai izskatītu Pircēja iesniegumu preču iegādei uz nomaksu.
 5. SIA "IGJJ" nodrošina Pircēju personas datu aizsardzību un drošību, to neizplatīšanu trešajām personām, tiktāl, ciktāl to nosaka Fizisko personu datu aizsardzības likuma noteiktās prasības un citi Latvijas Republikas tiesību akti, kas reglamentē personas datu apstrādi un aizsardzību, izņemot Pārdevēja partneriem, kas nodrošina djilatvija.lv interneta veikalā iegādāto preču piegādi, preču finansēšanu un pakalpojumu sniegšanu, tādā apjomā, kādā personas dati ir nepieciešami līgumsaistību izpildei.
 6. Pircējam ir tiesības pieprasīt, lai viņa personas datus papildina vai labo, kā arī pārtrauc to apstrādi vai iznīcina tos, ja personas dati ir nepilnīgi, novecojuši, nepatiesi, vai arī tie vairs nav nepieciešami vākšanas mērķiem. Minētajā sakarā Pircējs pats var ievadītos datus izmainīt vai dzēst savā lietotāja kontā vai arī informēt SIA "IGJJ", izmantojot e-pasta adresi: [email protected]
 7. Pircējam, iesniedzot rakstiskā veidā pamatotu pieprasījumu, ir tiesības saņemt šādu informāciju: 
  6.1 kādas ziņas par Pircēju ir iegūtas, datu ieguves avots, kad mainīta datos iekļautā informācija (ja normatīvie akti to atļauj);
  6.2 kādam mērķim veikta personas datu apstrāde, ziņas par personas datu saņēmējiem;
  6.3 informāciju par to, vai dati tikuši apstrādāti automatizēti.
 8. Pircēju personas dati tiks glabāti ne ilgāk, kā to nosaka normatīvo aktu prasības. Pircējs jebkurā brīdī var pieprasīt savu datu dzēšanu.
   

Sīkdatnes (cookies)

Informācija, ko iegūstam par apmeklētājiem, izmantojot mājas lapu, tiek apstrādāta atbilstoši to ieguves mērķim. Lai varētu nodrošināt kvalitatīvus pakalpojumus mūsu klientiem un izvērtēt vajadzības uzlabot mājas lapas saturu un tā izvietojumu, par interneta veikala apmeklētājiem papildus lietotāja sniegtajiem datiem tiek ievākta informācija, kas ietverta mājas lapas piekļuves failos (IP adrese, interneta servisa nodrošinātājs, apmeklējuma laiks, aplūkotās veikala sadaļas un preces).

1. djilatvija.lv tiek izmantotas sīkdatnes, kas nodrošina tīmekļa vietnes un Interneta veikala djilatvija.lv plašākas izmantošanas iespējas.
2. Sīkdatnes ir sīkas teksta datnes, kuras tīmekļa pārlūkprogramma (piemēram: Internet Explorer, Firefox, Google Chrome vai Safari) saglabā tīmekļa lietotāja datorā, planšetdatorā vai viedtālrunī. Šādi tīmekļa vietnes var saglabāt arī tīmekļa lietotāja individuālos iestatījumus. Sīkdatnes parasti satur informāciju par tīmekļa vietnes nosaukumu, uzglabāšanas ilgumu ierīcē un unikālo numuru. Sīkdatnes var uzskatīt par veidu, kā tīmekļa vietne iegūst informāciju, kas tai ļauj atpazīt lietotāju un atbilstoši reaģēt.
3. Pastāv trīs galvenie sīkdatņu veidi:
    3.1 Sesijas sīkdatnes ir pagaidu faili, kas tiek saglabāti lietotāja datorā, planšetdatorā vai viedtālrunī līdz sesijas beigām, tīmekļa vietnes atstāšanai vai tīmekļa pārlūkprogrammas aizvēršanai, un tie tiek izmantoti, lai piedāvātu pakalpojumus, kuriem nepieciešama verifikācija kādā konkrētā interneta vietnē;
    3.2 Pastāvīgie sīkfaili tiek glabāti datorā, planšetdatorā vai viedtālrunī uz laiku, kas noteikts sīkfaila parametros vai kamēr tos izdzēš lietotājs, un tie tiek izmantoti, lai atcerētos lietotāja izvēlētos uzstādījumus un personalizētu saskarni;
    3.3 Trešās puses sīkdatnes ļauj iegūt informāciju par to, kā tiek izmantotas tīmekļa vietnes, un lai nodrošinātu lietotājiem reklāmu saturu, kas optimāli pielāgots konkrētu lietotāju interesēm.
4. SIA "IGJJ" sadarbības partneri - trešās personas var izmantot sīkdatnes, lai izvērtētu djilatvija.lv interneta veikala reklāmu efektivitāti un personalizētu reklāmas saturu. Informācija, ko trešās personas-reklāmas sniedzēji var ievākt, var iekļaut tādus datus kā ģeogrāfisko atrašanās vietu vai kontaktinformāciju, piemēram, e-pasta adresi. Izmantojot djilatvija.lv interneta veikalu, lietotājs piekrīt sava datora sīkdatņu analīzei, piedāvājot personalizētus piedāvājumus.
5. Ar sīkdatnēm saistītā informācija netiek izmantota, lai personiski identificētu lietotāju (Pircēju). Sīkdatnes tiek izmantotas šādiem mērķiem:
    5.1 Djilatvija.lv pielāgošanai lietotāju (Pircēju) vēlmēm,
    5.2 Djilatvija.lv izmantošanas optimizēšanai,
    5.3 reklāmas un mārketinga optimizēšanas nolūkos, balstoties uz interesi par noteiktām priekšrocībām,
    5.4 statistikas veidošanai par djilatvija.lv apmeklētāju skaitu.
6. Sīkdatnes nav obligāti jāiespējo, lai tīmekļa vietne darbotos, taču sīkdatnes nodrošina tīmekļa vietnes plašākas izmantošanas iespējas. djilatvija.lv ir iespējams neizmantot sīkdatnes, mainot pārlūkprogrammas iestatījumus, vai dzēst sīkdatnes, taču atsevišķos gadījumos djilatvija.lv pārlūkošanas laikā var parādīties dažu funkciju ierobežojumi.

 DATU APSTRDES VADLNIJAS ATTIECB UZ DJI LATVIJA IZMANTOTAJM SKDATN

IGJJ SIA (uzņēmuma reistrcijas numurs: 40003751950, juridisk adrese: Aleksandra Čaka iela 149, Rīga, LV-1012), turpmk – DJI LATVIJA, tmeka vietnes apmekltju dator ievieto nelielu datu paketi (sauktu par skdatni – cookie) un nolasa to atpaka. Skdatu mris ir padart personaliztku lietotju pieredzi. Kad prlkprogramma nosta atpaka iepriekš nosttu skdatni, pakalpojumu sniedzjs, kas apstrd skdatni, var savienot pašreizj apmekljuma laik saglabtos datu subjekta datus ar via iepriekšjo apmekljumu laik saglabtajiem datiem, tau tikai saistb ar datiem, kas atrodami vietn

DJI LATVIJA izmanto šdas skdatnes: 

−  sesijas skdatnes: šs skdatnes tiek automtiski dzstas, kad datu subjekts iziet no vietnes. Šo skdatu mris ir veicint DJI LATVIJA tmeka vietnes drošku un efektvku darbbu. Ts ir nepieciešamas, lai pareizi darbotos konkrtas tmeka vietnes funkcijas vai lietojumprogrammas;

−  pastvgs skdatnes: DJI LATVIJA izmanto pastvgs skdatnes, lai nodrošintu labku lietotja pieredzi (piemram, lai optimiztu navigciju vietn). Šs skdatnes tiek uzglabtas ilgku laiku prlkprogrammas saglabtaj skdatu datn. Š datne tiek glabta tdu laikposmu, kdu datu subjekts ir iestatjis sav prlkprogramm;

−  skdatnes ar paroli aizsargtm sesijm;

−  skdatnes pirkumu groza ieviešanai;

−  drošbas skdatnes.
Lielkaj daļā prlkprogrammu izvēļņu josl ir pieejama funkcija „Paldzba” (“Help”). T sniedz informciju par to, k datu subjekts sav prlkprogramm var veikt šdas darbbas:

−  izslgt skdatnes,

−  pieemt jaunas skdatnes,

−  uzdot savai prlkprogrammai pieemt jaunas skdatnes, un

−  izslgt dažas skdatnes.
Papildus tam ms izmantojam ar rjos serverus (Google Analytics), lai noteiktu msu vietnes apmekltju skaitu un sniegtu citus analtiskos datus. Tmeka vietne www.google.com/analytics/ sniedz detaliztu informciju par to, k tiek apstrdti šie dati.
Ja datu subjekts nev
las, lai Google Analytics apstrdtu iepriekš nordtos datus ar mintaj vietn apraksttajm metodm un mriem, viam sav prlkprogramm ir jinstal spraudnis, kas bloķē Google Analytics.
Tmeka vietn tiek izmantoti ar Google Adwords atkrtot mrketinga izsekošanas kodi. T mris ir aut mums vietu apmekltjiem rdt atkrtot mrketinga reklmas, kad vii apmekl citas vietnes, kas ietilpst Google Display tkl. Atkrtot mrketinga kods izmanto skdatnes, lai atzmtu apmekltjus. Lietotji var izslgt šs skdatnes – viiem ir jatver Google reklmu iestatjumu lapa un jseko taj sniegtajiem nordjumiem. Pc tam nekdi personalizti piedvjumi no pakalpojumu sniedzja viiem netiks rdti. 

Pirkumu grozs

Pirkumu grozs ir tukšs.